Vitajte na stránkach projektovej a reklamnej spoločnosti MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. Žiar nad Hronom

Vizualizácie

Vizualizácie slúžia predovšetkým ako doplnok k projektovej dokumentácii pre jednoduchšiu predstavu o podobe projektovaného diela, o jeho dopade na  krajinný ráz, variantných riešeniach a i. Vizualizácie pretvárajú myšlienky na vizuálne obrazy, ktoré postupným spracovaním nadobudnú vizuálnu podobu. Sú obzvlášť dôležité pri prezentácii projektu nielen konkrétnemu zákazníkovi ale aj širokej verejnosti, pre ktorú je orientácia v bežnej projektovej dokumentácii zložitá. Pri tvorbe projektu používame 3D programy, ktoré pomôžu klientom predstaviť si, ako bude objekt v skutočnosti vyzerať a dávame im tak možnosť aktívne zasiahnuť ešte počas projektovania do výsledného riešenia. Snažíme sa tvoriť funkčné budovy a interiéry s nenáročnou prevádzkou, jednoduchou údržbou, moderným designom. Kladieme dôraz na konzultáciu s klientom, aby sme dosiahli jeho maximálnu spokojnosť. Pomocou vizualizácií uvidíte celkový návrh skôr, ako ho zrealizujete. Takto môžete predísť množstvu nevyjasnených predstáv, chýb a takisto riešeniam, ktoré v realite môžu vyzerať inak, ako si ich predstavujete. Pomocou vizualizácie dokážeme pre vás vytvárať a meniť návrh stavby dovtedy, kým nebudete úplne spokojný. Po realizácii totiž tieto nenaplnené predstavy už ťažko opravíte.

Vizualizácie sa členia na exteriérové, ktorých predmetom je stavebno- technické, hmotové , materiálové a farebné riešenie objektu ( napr. rôzne modely terénu, objektov, spevnených plôch, komunikácií, mobiliáru, zelene a pod.) a interiérové, ktorých predmetom je riešenie výtvarno- technického návrhu vnútorných priestorov aj so zapracovaním odborných profesií Postup realizácie vizuálneho 3D modelu exteriéru stavby začíname vašou ideou a popisom vašich predstáv, cez jednoduchý výstižný nákres. Ďalej nasleduje vizuálne spracovanie 3D modelu diela osadeného do konkrétneho terénu na vašej parcele, so známym výškopisným a polohopisným zameraním. Vizualizáciu vám následne predkladáme na pripomienkovanie a  odsúhlasenie. Napokon spracujeme finálnu vizualizáciu.

Postup realizácie vizuálneho 3D modelu interiéru vnútorných priestorov stavby začíname prípravnou fázou, počas ktorej analyzujeme a syntetizujeme vstupné údaje a priestorové danosti. Nasleduje výtvarno-architektonický návrh – rozmiestnenie nábytku, svietidiel, grafické vyjadrenie materiálov, riešenie atypických prvkov zariadenia a úprav plôch vo vymedzenom priestore. Počas tejto fázy riešenia je potrebná komunikácia s klientom , aby sa jeho požiadavky mohli čo najdôveryhodnejšie premietnuť do návrhu . Napokon nasleduje finálne riešenie, ktoré spracujeme na profesionálnej úrovni tak, aby klient získal ucelenú predstavu o vytvorenom interiéry.