Vitajte na stránkach projektovej a reklamnej spoločnosti MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. Žiar nad Hronom

Inžinierska činnosť

V praxi sa pod zaužívaným označením „inžinierska činnosť“ rozumie nadstavbová služba pri príprave a uskutočňovaní stavieb, ktorou sa zabezpečuje spravidla balík služieb pri zastupovaní investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami (najmä zabezpečuje vstupné podklady, prieskumy, odborné posudky a stanoviská, zastupuje investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravuje konanie na výber dodávateľa stavby, zabezpečuje podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, a podobne).

 

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme pre našich klientov kompletnú dokladovú časť a povolenia v rámci :

  • Územného konania
  • Stavebného konania
  • Kolaudačného konania
  • Stavebného a technického dozoru

 

● V rámci územného konania zabezpečíme všetky vyjadrenia a stanoviská od dotknutých orgánov a organizácií, potrebných pre vydanie právoplatného územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby do daného územia. Územné rozhodnutie stavebného úradu sa týka takmer všetkých novostavieb, rekonštrukcií objektov, prístavieb a nadstavieb objektov, kde okrem zabezpečenia hore uvedených stanovísk zabezpečujeme aj vyňatie poľnohospodárskej pôdy pre stavebné účely.

V rámci územného konania je nutné hľadať súlad s platným územným plánom a zistiť všetky limitujúce faktory a pripomienky , ktoré je nutné rešpektovať a ktoré sa zahrnú do dokumentácie pre územné rozhodnutie.

● V rámci stavebného konania sa kontroluje, či do projektu pre stavebné povolenie boli premietnuté všetky podmienky, vyplývajúce z právoplatného územného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Následne sa projekt stavby pre stavebné povolenie opätovne predloží na odsúhlasenie všetkým dotknutým orgánom a organizáciám . V prípade pripomienok z ich strany je nutné ich zapracovať do projektovej dokumentácie a následne požiadať stavebný úrad o vydanie právoplatného stavebného povolenia.

● Kolaudačné konanie:
Kolaudácia je proces, ktorým sa budova oficiálne uvedie do života, rozhodne sa o tom, že stavba je užívania schopná. Kolaudačné rozhodnutie zakladá právo začať stavbu užívať a povinnosť užívať ju len na ten účel, ktorý bol určený v kolaudačnom rozhodnutí. Kolaudácia sa skutoční po ukončení všetkých stavebných prác, kde sa skontroluje či je stavba zrealizovaná v súlade s vydaným právoplatným stavebným povolením.

Týmto procesom sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a práv účastníkov konania z hľadiska stavebného zákona, starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia či protipožiarnej bezpečnosti budúcich užívateľov. Kolaudačné rozhodnutie je nevyhnutné pre začatie užívania každej zrealizovanej stavby, alebo jej rekonštrukcie, prestavby, prístavby či nadstavby, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie. Kolaudačné rozhodnutie nie je potrebné pri každej stavbe. Stavebný úrad môže od kolaudácie upustiť, ak ide o drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, aj keď určil, že podliehajú stavebnému povoleniu.

● V rámci výkonu činnosti stavebného a technického dozoru zabezpečíme odborný dohľad nad dodržiavaním podmienok uvedených v stavebných povoleniach a opatreniach štátneho stavebného dohľadu v súlade so schváleným projektom stavby pre stavebné povolenie a jej jednotlivými časťami po dobu realizácie stavby.

Dozor súbežne spolupracuje so spracovateľom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie , ktorý vykonáva odborný autorský dohľad pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom, prípadne úprav dokumentácie potrebnej na zabezpečenie koordinácie bezpečnosti. Všetky činnosti na stavbe sa evidujú v stavebnom denníku, kde sa zapisuje, či stavba prebieha v súlade s podmienkami zmlúv , kontroluje sa vecná a cenová správnosť ako i postup prác podľa časového plánu stavby. Ďalej sa kontroluje stavenisko a dodržiavanie parametrov stavby, vykonávajú sa predpísané a dohodnuté skúšky materiálov a konštrukcií a dozor odsúhlasuje aj dodatky a zmeny projektu. Súčasťou výkonu činnosti dozoru je i príprava a kontrola dokladov k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby ako i kontrola odstraňovania vád a nedorobkov. V priebehu činnosti dozoru priebežne informujeme investora o všetkých závažných okolnostiach.