Vitajte na stránkach projektovej a reklamnej spoločnosti MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. Žiar nad Hronom

Stavebníctvo a architektúra

Dominantnou činnosťou našej spoločnosti sú komplexné služby v oblasti prípravy podkladov pre povolenie výstavby a výstavbu objektov - projektovej dokumentácie. Pri projektovaní stavieb zohľadňujeme ekonomické a ekologické faktory, dávame dôraz na komplexnosť a kvalitu projektu s cieľom poskytnúť klientovi čo najkomplexnejšie a najkvalitnejšie dielo, vedúce k jeho spokojnosti. Každé dielo – od stavieb jednoduchých až po zložité objekty projektujeme v súlade s platnou legislatívou v snahe premeniť „sny“ našich zákazníkov – klientov na realitu. Celková kvalita výsledného diela závisí aj od partnerskej spolupráce a porozumenia všetkých strán, ktoré sa zúčastňujú procesu prípravy a realizácie diela. Štandardne je to trojica investor – projektant – zhotoviteľ . Úlohou projektanta je vždy chrániť záujmy investora aj samotné dielo. Predmetom našej projektovej činnosti je vyhotovenie projektových dokumentácií najmä na :

 

Avšak pred zahájením spracovania akejkoľvek projektovej dokumentácie ponúka naša firma ešte aj zabezpečenie predprojektovej prípravy , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť projektovej prípravy . Jedná sa najmä o zabezpečenie : geodetického zamerania (polohopis a výškopis), inžiniersko-geologického a hydrologického prieskumu, radónového prieskumu, stavebno-technického a architektonického prieskumu, zamerania a vyhotovenia dokumentácie existujúceho stavu objektu.

Nakoľko sa jedná o zložitý proces, je nutné samotné vyhotovenie projektovej dokumentácie „našiť na mieru“ konkrétnej zákazky aj podľa toho, o aký stupeň zložitosti stavby sa jedná. Projektovú dokumentáciu je možné spracovať komplexne so všetkými profesiami / statika, ZTI, elektroinštalácia, vykurovanie, požiarna ochrana a pod. /, alebo po častiach, záleží na dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Stavby, ktoré možno klasifikovať v zmysle stavebného zákona ako jednoduché stavby sa spravidla povoľujú v spojenom územnom a stavebnom konaní, na základe ktorého je vydané stavebné povolenie. Pre ostatné stavby sa vyžaduje najskôr územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie.

Základom každej úspešnej stavby je kvalitná príprava, ktorej hlavnou súčasťou je projektová dokumentácia. Podceňovaním tejto časti prípravy sa vystavujete veľkému riziku problémov vzniknutých na stavbe a následných dodatkov zmluvy zo strany realizačnej firmy, čím sa celé dielo predraží. Naše projekty preto robíme predovšetkým v realizačnej úrovni a zakladáme si na kvalite vypracovania projektov.

 

Jednotlivé stupne projektovej dokumentácie sa podľa rozsahu a podrobnosti spracovania v zásade členia na :

● architektonická štúdia – ktorá  tvorí základný podklad predprojektovej prípravy stavby a zahŕňa návrh architektonického, dispozičného a materiálového riešenia diela. Štúdia je riešená individuálne podľa druhu stavby a potrieb klienta. Architektonická štúdia pomáha upresniť a zhmotniť Vaše predstavy a predurčuje ďalšie fázy projektu. Slúži tiež na predbežné konzultácie s úradmi resp. prezentáciu zámeru, a aj ako podklad na vypracovanie ďalších častí projektovej dokumentácie.
Počas priebežných konzultácií si vyberáte z rôznych variantov možného riešenia stavby, a tak vytvoríme pre Vás optimálne architektonické dispozičné a technické riešenie stavby presne na mieru.

● dokumentácia pre územné rozhodnutie - slúži ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia riešenej stavby. Dokumentácia slúži na rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Dokumentácia pre územné rozhodnutie musí poskytnúť dostatočný podklad pre rozhodnutie stavebného úradu a dotknutých orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu. Cieľom je vydanie územného rozhodnutia.

● dokumentácia pre stavebné povolenie - účelom projektu je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Projekt musí obsahom a úrovňou zodpovedať požiadavkám stavebného úradu.  Cieľom dokumentácie pre stavebné povolenie je vydanie stavebného povolenia. Na základe projektu stavby pre stavebné povolenie dostanete síce stavebné povolenie, ale stavať podľa neho nie je možné. V opačnom prípade dochádza k improvizácii a problémom na stavbe, ktoré niekedy vedú až k jej pozastaveniu. Dokumentácia pre stavebné povolenie totiž nie je podrobne spracovanou dokumentáciou pre realizáciu stavby, nerieši podrobnejšie jednotlivé stavebné konštrukcie ani náročnejšie detaily, ktoré treba zhotoviť na stavbe. Takmer s istotou sa potom stane, že sa na stavbe vyskytnú problémy, ktoré by mohli byť jednoduchšie a lacnejšie vyriešené už vo fáze projektovej prípravy. Dokumentácia pre stavebné povolenie svojim obsahom obvykle nepostačuje na samotnú výstavbu navrhnutého objektu.

● dokumentácia pre realizáciu stavby - účelom projektu pre realizáciu stavby je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a podmienky stavebného povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Projekt musí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie celej stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác. Cieľom je vytvoriť dokumentáciu diela tak, aby ho zhotoviteľ vedel celé zrealizovať.

 

Komplexná príprava stavby (pod koordináciou a kontrolou stavebného dozoru) predstavuje projektovú prípravu, na ktorej sa podieľa viacero špecialistov podľa druhu pripravovanej stavby. Jedná sa o profesie resp. o projektantov s odbornou spôsobilosťou na: Urbanistickú a stavebno-architektonickú časť, dopravný systém a  parkoviská, statiku, zdravotechniku, elektroinštaláciu, osvetlenie, bleskozvod, alternatívne zdroje energií, slaboprúd, štrukturované a kabelové rozvody, vykurovanie, vzduchotechniku, plynoinštaláciu, požiarnu ochranu a EPS, zabezpečenie objektu, technologickú časť, životné prostredie, spracovanie rozpočtov a položkovitých výkazov výmer. Samostatnú časť tvorí projektant – špecialista na interiéry a design.

● dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby je dokumentácia so zakreslenými zmenami ku kolaudačnému konaniu, prípadne pre účely rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby, alebo pre účely povolenia na predčasné užívanie stavby musí byť totiž stanoveným spôsobom doplnená dokumentácia pre stavebné povolenie ,na ktoré bolo udelené právoplatné stavebné povolenie a všetky zrealizované zmeny na stavbe.

Pokiaľ dôjde ku zmenám stavby oproti projektovej dokumentácii, podľa ktorej sa realizuje stavba, nutné je zvážiť, či sa opravia len niektoré výkresy, alebo sa prepracuje celá príslušná časť projektovej dokumentácie.

 

Podľa dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby je možné sa orientovať pri neskorších poruchách v objekte a pri zmenách užívania stavby.

● Súčasťou projektových prác je aj výkon činnosti odborného autorského dohľadu pri výstavbe predmetnej stavby. Zabezpečiť autorský dohľad je povinnosťou investora a objednávateľa stavby.

V zmysle autorského zákona je autorským dozorom dozor autora architektonického návrhu - diela. V rámci neho ako zhotoviteľ projektu – autor diela zabezpečuje predovšetkým dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené právoplatným stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení v súvislosti so schválenou projektovou dokumentáciou potrebných pre plynulosť výstavby. Celkovým výkonom činnosti autorského dozoru nad realizáciou stavby a časovým priebehom prác sa predíde nedorozumeniam na stavbe a  riešeniu zbytočných zmien, ktoré často krát znižujú kvalitu architektonického návrhu.Referencie – Stavebníctvo a architektúra