Vitajte na stránkach projektovej a reklamnej spoločnosti MAGIC DESIGN HENČ s.r.o. Žiar nad Hronom

ÚPD a urbanizmus

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Územné plánovanie je komplexným systémom, ktorý sa zaoberá všetkými aspektmi nášho prostredia. Ide prevažne o stavbu sídiel a obcí, dopravnú a technickú infraštruktúru, ale v neposlednom rade aj o prvky, ktoré vytvárajú prírodné zložky životného prostredia. V súčasnosti je potrebné udržiavať v území miest a obcí poriadok a jasné pravidlá, aby bol rozvoj spravodlivý a vyvážený, aby práva vlastníkov nehnuteľností neboli ohrozované náhodnými a meniacimi sa rozhodnutiami.

Bez územného plánu je rozvoj nekoncepčný a zložitý. Územný plán je podmienkou získania finančnej podpory a priťahuje súkromné investície. Preto je nutné často krát aktualizovať pôvodnú územno-plánovaciu dokumentáciu ako základný nástroj pri usmerňovaní jednotlivých investícií v rámci hore uvedených funkčných zložiek. Takisto je nutné často krát komplexne riešiť revitalizovanie námestí, peších zón, verejných priestranstiev , vnútroblokových priestorov, ktoré už vyžadujú reflektovať nové požiadavky a nároky, trendy obyvateľov miest a obcí. Preto naša firma venuje zvýšenú pozornosť urbanistickým otázkam vyplývajúcim z rozvoja miest a obcí, ktoré sa dynamicky menia v rámci jednotlivých funkčných zložiek (bývanie, občianska vybavenosť, priemyselná výroba a poľnohospodárstvo, rekreácia, doprava a pod.).

Ponúkame vypracovanie:

  • územno-plánovacích prieskumov a rozborov miest a obcí, zón, námestí, vnútroblokových prestorov a pod.
  • urbanistických štúdií
  • územno-plánovacej dokumentácie
  • revitalizácie a obnovy námestí verejných priestranstiev, vnútroblokových priestorov, peších zón apod.


Referencie - Územné plánovanie a ÚPD